Galeria/poradnik

Śmierć z przyczyn naturalnych w domu

Gdy śmierć następuje w domu, pierwszym krokiem powinno być wezwanie lekarza rodzinnego lub pogotowia ratunkowego, dzwoniąc pod numer telefonu 999 lub 112. Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon, a następnie sporządzenie odpowiedniego protokołu i wystawienie KARTY ZGONU, która będzie podstawą do wystawienia AKTU ZGONU przez Urząd Stanu Cywilnego. Posiadając Akt ZGONU/KARTE ZGONU możemy udać się:

- do zakładu pogrzebowego w celu uzgodnienia zakresu usług (większość czynności związanych z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy)

- do kancelarii parafialnej i wstępnie ustalić datę i godzinę pogrzebu

Śmierć w szpitalu/ hospicjum

W przypadku zgonu w szpitalu lub hospicjum sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że Kartę Zgonu wraz z kartą potwierdzenia odbioru zwłok wydaje bliskim zmarłego szpitalny dział statystyki lub lekarz prowadzący.

Śmierć w tragicznych okolicznościach

Jeżeli osoba zmarła w wyniku tragicznych okoliczności, konieczne jest zawiadomienie Policji, która z kolei powiadamia Prokuraturę. Ciało zmarłego zostaje przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej,  gdzie ustalana jest przyczyna zgonu. Aby ZMS mógł wydać ciało po sekcji, musimy posiadać zezwolenie wydawane przez Prokuraturę. Po uzyskaniu pozwolenia na odebranie ciała zmarłego postępujemy zgodnie z zaleceniami opisanymi powyżej.

Udając się do zakładu pogrzebowego  należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

-kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub akt zgonu jeżeli byli Państwo uprzednio w USC

-dowód osobisty osoby zmarłej

-dowód osobisty osoby załatwiającej formalności

-legitymację emerytalną lub rencisty,  a w przypadku jej braku ostatni odcinek emerytury lub renty

-zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy osoba zmarła przed śmiercią była czynnym pracownikiem , pracodawca zobowiązany jest do wystawienia tego dokumentu)

Akt Zgonu

Dokument jest wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu oraz dowodu osobistego osoby zmarłej (w przypadku osoby małoletniej na podstawie metryki). Akt zgonu wydawany jest niezależnie od miejsca zamieszkania, we właściwym USC, w pobliżu miejsca nastąpienia zgonu. Do wyrobienia aktu zgonu potrzebny jest także dowód osobisty osoby wyrabiającej akt zgonu w USC.

Zasiłek Pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. 0soby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty
 2. 0soby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej
 3. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 4. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 5. osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 6. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
 7. 0soby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
 8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne
 9. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny
 10. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9
 11. osoby pobierającej rentę socjalną
 12. 0soby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach
 13. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach
 14. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13

Członkami rodziny są:

 • małżonek (wdowa i wdowiec)
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci
 • rodzeństwo
 • dziadkowie
 • wnuki
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna

Jego kwota wynosi od marca 2011 roku 4000 zł. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie bądź instytucji, która pokrywa koszty pogrzebu. Dla wygody, formalności wiążące się ze zwrotem zasiłku, mogą zostać załatwione przez zakład pogrzebowy. Wszystkie koszty związane z organizacją pogrzebu bierze na siebie zakład, na którego konto wypłacany jest zasiłek. Po odjęciu należności, różnica wypłacana jest rodzinie zmarłego, bądź osobie, która organizowała pogrzeb.